Algemene voorwaarden accommodaties

Reserveringsvoorwaarden van de Stichting Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen

  1. Algemeen

1.1 Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen kunnen worden gereserveerd door leden en niet-leden. Zowel individuelen als kleinere en grotere groepen kunnen reserveren. In de perioden van de schoolvakanties zijn enkele huizen gedurende een aantal weken in principe niet voor groepen beschikbaar. Zaalhuur door groepen is – indien er op hetzelfde moment geen andere gasten verblijven – alleen mogelijk tegen de geldende tarieven, eventueel verhoogd met een energietoeslag.

1.2 Het reserveren van een natuurkampeerterrein of een deel van het natuurkampeerterrein is ook mogelijk voor groepen. Dit dient rechtstreeks te geschieden bij de aanmeldingssecretaris van het terrein en daarbij zijn dezelfde reserveringsvoorwaarden als bij de huizen van kracht.

1.3 Indien, om wat voor reden dan ook, de Stichting Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen (Stichting NVH) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal de reservering in overleg worden ondergebracht bij één van de andere accommodaties of vindt restitutie plaats van het reeds vooruitbetaalde bedrag.

  1. Procedure

2.1 Alle reserveringen dienen rechtstreeks te geschieden bij het aanmeldingssecretariaat van het door u gewenste huis.
2.2 Van de aanmeldingssecretaris ontvangt u een reserveringsbevestiging of een afbericht.
2.3 U dient binnen een maand na ontvangst van de reserveringsbevestiging een aanbetaling te doen op de verschuldigde prijs via de aangegeven betalingswijze. De hoogte van de aanbetaling is 15 % van de totale kosten van het verblijf.
2.4 Het restant van de verschuldigde som dient 21 dagen voor het verblijf te zijn voldaan. Bij een boeking minder dan 21 dagen voor aanvang van het verblijf dient het hele bedrag in één keer te worden betaald.

  1. Tarieven

3.1 De tarieven voor een verblijf op een natuurvriendenhuis of een natuurkampeerterrein staan vermeld op de prijslijst van het betreffende jaar, waarin de door u gereserveerde periode valt. U vindt onze actuele prijzen en de door ons gehanteerde periodes voor hoogseizoen en laagseizoen via Tarieven. Wijzigingen in de tarieven zijn voorbehouden.
3.2 Naast de overnachtingkosten kunnen nog toeslagen in rekening worden gebracht zoals bijvoorbeeld toeristenbelasting, toeslagen voor extra faciliteiten of anderszins.
3.3 Enkele accommodaties brengen bij reservering van groepen een borgsom in rekening.

  1. Annuleringsvoorwaarden

4.1 Annuleringen dienen altijd schriftelijk te geschieden bij de aanmeldsecretaris van het betreffende huis of kampeerterrein. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum. Door de annulering vervallen alle rechten op verblijf.
4.2 Indien een individuele gast of groep om welke reden dan ook tot annulering overgaat, of zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, is de gast aan de Stichting NVH annuleringskosten verschuldigd.
4.3 De annuleringskosten bedragen: • bij annulering binnen 8 dagen na het maken van de reservering is de annulering kosteloos • bij annuleren tot drie maanden vóór aanvang van het verblijf zijn de annuleringskosten 15% van de totale verblijfskosten, met een minimum van € 25,- • bij annulering tot twee maanden voor aanvang zijn die kosten 50% van de totale kosten van verblijf, met een minimum van € 25,-, • bij annulering tot één maand voor aanvang zijn die kosten 75% van de totale kosten van verblijf, met een minimum van € 25,- • bij annulering tot één dag voor aanvang zijn die kosten 90% van de totale kosten van verblijf, met een minimum van € 25,- • bij annulering of niet verschijnen op de aanvangsdatum zijn die kosten 100% van de totale kosten van verblijf.
4.4 De schadeloosstelling is dadelijk na annulering of niet gebruikmaking verschuldigd en opeisbaar en kan door de Stichting NVH worden verrekend met het door de gast of groep reeds vooruitbetaalde bedrag.
4.5 Bij tussentijds vertrek in de gereserveerde periode vindt géén restitutie plaats voor niet genoten overnachtingen en verzorging.
4.6 In dergelijke gevallen wordt de toeristenbelasting slechts berekend over de in de gemeente verbleven nachten.
4.7 De verrekening van de schadeloosstelling kan uitsluitend plaatsvinden door de aanmeldingssecretaris en/of penningmeester.

  1. Aansprakelijkheid

De Stichting NVH is niet aansprakelijk voor schade welke de gebruikers gedurende hun verblijf in de huizen c.q. op de terreinen lijden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld welke aan de Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen toe te rekenen is.

  1. Tussentijdse opzegging door de Stichting NVH en ontruiming bij wanprestatie

6.1 Indien de contractant (gast) en/of (een van) de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften van het bevoegde gezag ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Stichting NVH niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de Stichting NVH het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.
6.2 Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden nalaat de accommodatie te ontruimen, is de Stichting NVH gerechtigd op kosten van de contractant de accommodatie te ontruimen. 6.3 Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden van oordeel is/zijn dat de Stichting NVH ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dient hij het Centraal Bestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

  1. Klachtenprocedure

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij het bestuur van de Stichting Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen, p/a Plantage Middenlaan 2F, 1818 DD Amsterdam. Of per mail aan bestuur@nivon.nl o.v.v. klacht NVH. We streven naar een snelle en gedegen afhandeling van de klachten.